">
Педагогика Общие основы педагогики
Информация о работе

Тема: Курсова робота

Описание: Курсова робота окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінються як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконуться після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін. Приклад оформлення. Багатотомний документї матеріали.
Предмет: Педагогика.
Дисциплина: Общие основы педагогики.
Тип: Методические рекомендации
Дата: 10.08.2012 г.
Язык: Украинский
Скачиваний: 22
Поднять уникальность

Похожие работы:

Курсова робота

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.

Мета написання курсової роботи

-поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь студентів;

- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;

- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язування практичних завдань;

- систематизація та узагальнення навчального матеріалу;

- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;

- вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень;

- виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.

Структура курсової роботи

Зміст курсової роботи передбачає назву розділів й основних параграфів та нумерацію сторінок.

У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

Зокрема, у першій частині (теоретичній) курсової роботи з психолого-педагогічних дисциплін або методик дається аналіз наукової літератури, що включає: а) історико-педагогічний аспект проблеми; б) її філософське і психологічне обґрунтування з позицій педагогічної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з певної проблеми.

У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження.

Висновки Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. Також у кінці роботи надаються загальні висновки.

Список використаних джерел складається студентом як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаної літератури включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використ20овувалися у роботі.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

Курсова робота повинна бути представлена у двох формах:

в електронному вигляді (на дискеті CD-R або CD-RW), у форматі документу .doc, назва якого відповідає темі курсової роботи;

роздрукована і вкладена у стандартну папку. Середній її обсяг – до 25 - 35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжстрічковий інтервал: 1,5 (півтора). Обов’язкова нумерація сторінок (посередині, внизу аркуша).

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться.. На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Порядок захисту курсової роботи:

Виступ автора (до 7 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.

Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті студентів.

Оцінювання членами комісії змісту та захисту курсової роботи студента.

При оцінці курсової роботи враховуються:

1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.

3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.

5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Необхідно пам’ятати:

У вступі обов’язкове зазначення наукового апарату дослідження.

У основному тексті обов’язкові посилання на джерела зі списку літератури, що здійснюються таким чином:

[12; c.27], де перша цифра номер джерела у списку літератури, друга – сторінка, на якій була знайдена відповідна інформація.

[12, 19], де і перша і друга цифра представляють номери джерел у списку літератури.

У висновках обов’язково відобразити результати реалізації завдань дослідження.

Список літератури оформлюється у відповідності до вимог ВАК (Бюлетень №3). У списку має бути неменше 25 літературних джерел.

При дослівному запозиченні чужого тексту, обов’язкове здійснення посилання на джерело.

Бюлетень ВАК України, № 3, 2008

Форма 23

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

Характеристика джерела Приклад оформлення Книги

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська). — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т.1).  Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип.1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).  Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер, с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с.  Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечилорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).  Пять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гумамитар. Центр, 2007 — 510 с.  Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. —119 с.— (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1]с.

 Характеристика джерела Приклад оформлення Багатотомний документї 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М, Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. – 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005.— 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). Матеріали конференцій, з’їздів Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

Матеріали IX зїзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). Препринти Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/АNL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. —. 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). Депоновані наукові праці Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. - 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Разумовский В. А. Управление маркетинговими исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. Словники Географія : словник-довідник / [авт -уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. Атласи Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в імя миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. Продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006.— 217, [1] с. Законодавчі та нормативні документи Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи). Характеристика джерела Приклад оформлення Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2004. IDТ) : ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України). Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в б т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").Т. 5. — 2007, — 264 с.

2. Памятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 Бібліографічні показники 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. Автореферати дисертацій 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1]с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

 Характеристика джерела Приклад оформлення Частина книги, періодичного,

продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6.— С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245 —291. Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 МВ. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Мb RАМ ; Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :http //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”,

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обовязкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обовязкові чи обовязкові та факультативні елементи. Обовязкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа, їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обовязковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Електронні ресурси присвячені проблемам освіти

http://lib.nau.edu.ua/dovidka/edu/g1_10_08.htm - перелік нормативних документів з питань реформування освіти України;

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher - інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України;

http://www.mon.gov.ua/ - головна сторінка офіційного веб-ресурсу Міністерства освіти і науки України;

http://www.osvita.org.ua/ - освітні новини України та закордону;

http://nbuv.gov.ua/portal/ukr_uni.html - перелік вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації;

http://nbuv.gov.ua/ - офіційний веб-ресурс Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського;

http://korolenko.kharkov.com/ - офіційний веб-ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка;

http://www.pu.ac.kharkov.ua/ - офіційний веб-ресурс Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди;

http://studentam.net.ua/content/section/23/85/ - он-лайн бібліотека з педагогіки;

http://web.znu.edu.ua/lab/fordep/oformlenie - загальні вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

http://www.oai.org.ua/index.php/browse/index/6 - система пошуку у відкритих архівах України.

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Курсова робота на тему:

Формування естетичної культури старших школярів

студента___ ІІІ курсу

__________________ факультету

групи ______________________

Іванова Івана Івановича

Перевірила:

к.пед.н., Вакуленко Т.С.

Харків-2012

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………................ 3 – 4

Розділ І Психолого-педагогічні проблеми формування естетичної культури старших школярів………………………………………………………………………………… 5 – 16

Видатні педагоги про необхідність естетичного виховання дітей…. 5 – 8

Форми, методи та засоби формування естетичної культури учнів …………………………………………………………………………………… 9 – 16

Розділ ІІ Дослідно експериментальна робота з формування естетичної культури учнів у сучасній школі ………………………………………………………………………… 17 – 23

2.1. Діагностика рівня сформованості естетичної культури учнів 10-Б класу ЗОШ №111……………………………………………………………………………….17 – 20

2.2. Впровадження програми формування естетичної культури учнів ……… 21 – 23

Висновки ………………………………………………………………………...……… 24 – 26

Список літератури та джерел……………………………………………………..……. 27

Додатки ………………………………………………………………………………….28 – 36

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з педагогіки

Тема курсової роботи: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Виконавець: студент (ка) факультету ____________________________ групи______________

__________________________________________________________________________________

Мета дослідження:

Автор реалізував поставлену мету дослідження, підпорядкував усі завдання курсової роботи визначеній меті, обґрунтував основні положення роботи ґрунтовним аналізом психолого-педагогічної літератури.

Мета дослідження реалізована частково, автор достатньо повно розкрив основні положення роботи, проте недостатньо ретельно розглянув проблему;

Мета дослідження не була реалізована. Автор не розкрив основні питання, зміст роботи не відповідає поставленим завданням.

Актуальність роботи:

Обґрунтована; підтверджена статистичними даними; спирається на потреби педагогічної науки, учителів-практиків; у роботі відокремлені напрями досліджуваної проблеми, якими займалися педагоги сучасності і минулого;

Обґрунтована частково; актуальність роботи визначається потребою педагогічної науки та учителів-практиків, проте відсутнє виокремлення окремих аспектів проблеми, досліджуваних у роботах вітчизняних і зарубіжних педагогів;

Необґрунтована; не відокремлені досліджувані галузі проблеми; необхідність розробки визначеної проблеми для педагогічної науки або для учителів-практиків не доводиться.

Науковий апарат дослідження:

У роботі чітко визначено мету, предмет, об’єкт та завдання дослідження, зміст курсової підпорядкований науковому апарату;

Мета, предмет, об’єкт та завдання визначені нечітко, автор не в повній мірі розуміє зміст визначених категорій;

Науковий апарат дослідження не було визначено або визначений науковий апарат не відповідає змісту курсової роботи.

Структура курсової роботи:

Структура курсової роботи не викликає сумнівів, вона логічна, підпорядкована меті роботи. Робота складається з __ розділів, вступу, висновків, списку літератури та джерел.

Структура курсової роботи не достатньо логічна. Відсутні певні структурні елементи.

Зміст:

Автор визначив основні поняття, що використовуються в курсовій роботі;

Були з’ясовані основні напрями досліджень з визначеної проблеми;

Роботи науковців були проаналізовані та узагальнені у вигляді таблиць, схем тощо;

Автор сформував власне судження щодо досліджуваної проблеми;

Автор представив результати власної практичної роботи (анкетування, опитування) та її аналіз;

Робота репродуктивного характеру, позицію автора щодо досліджуваної проблеми у тексті визначено не було;

Особливі примітки: ___________________________________________________________________

Робота заслуговує на оцінку ____________________________________________________________

Рецензент:

к.пед.н., викладач кафедри загальної

педагогіки та педагогіки вищої школи Вакуленко Т.С.

Дата: __________________________

Приклад вступу до курсової роботи

(автор Клименюк Н. В.)

Українське суспільство на сучасному етапі державотворення має гостру потребу у визначенні та оптимізації шляхів свого розвитку. Одним із цих шляхів є гуманізація. Соціальна робота виявляє значний вплив на гуманізацію суспільних відносин, де турбота про загальне добро та благо кожної людини є повсякденною практичною діяльністю працівників соціальної сфери.

Проблема виховання гуманності в студентської молоді набула актуальності в сучасному українському суспільстві. На її розв’язання спрямовані державні документи: Державна національна програма

“Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1994), Закон України “Про вищу освіту” (2002), Закон України “Про захист суспільної моралі” (2003), Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (2000), у яких зазначено, що серед основних принципів соціальної політики держави є повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів України, безпосередня участь молоді в соціальному та культурному житті, відповідальність держави за створення умов для самореалізації

кожної особистості. У контексті цих положень особливо гостро постає проблема орієнтації університетської освіти не лише на забезпечення майбутніх соціальних працівників ґрунтовними знаннями, але й акцентування уваги на ціннісних та світоглядних аспектах професійної культури молодого фахівця (у загальному вигляді потреби системи освіти, проблеми у державі, у суспільстві, що визначають актуальність вивчення обраного напрямку дослідження).

Попередній досвід підготовки соціальних працівників указує на необхідність вивчення специфіки виховання й підвищення гуманності в студентів даного фаху, які в майбутньому працюватимуть з людьми, що більш за все потребують підтримки та допомоги. Соціальний захист має постійний зв’язок із духовністю, а гуманність є одним з найголовніших інструментів людей, професійна діяльність яких пов’язана з найбільш незахищеними верствами суспільства. Звернення до цієї проблеми є актуальним і являє собою значний інтерес ще й тому, що на сучасному етапі суспільного розвитку багато уваги приділяється інтелектуально вагомим та професійно значимим якостям. Студентів навчають володінню сучасними технологіями, логічному мисленню, комунікабельності, наполегливості, не приділяючи належної уваги вихованню гуманних якостей, що несе в собі небезпеку у вигляді дегуманізації освіти під натиском індустріального технократизму. Педагогічною наукою накопичено значний досвід вивчення питань виховання гуманності в підростаючого покоління. На теренах вітчизняної педагогічної думки над цим питанням працювали Г.Сковорода, П.Юркевич,

К.Ушинський, Г.Ващенко, В.Сухомлинський та ін.

Дослідження проблеми гуманізації освітнього середовища здійснювали відомі зарубіжні вчені, такі як Д.Дьюї, А.Маслоу, Е.Фромм та ін.

Проблемі виховання гуманності в студентської молоді сьогодні приділяють увагу вітчизняні науковці Г.Балл, Є.Барбіна, І.Бех, Р.Бєланова, Л.Нечипоренко, Л.Сохань та ін. Але, незважаючи на інтерес науковців до цієї проблеми, слід констатувати, що на сучасному етапі остаточно не з’ясовані структура цього поняття, його місце в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, умови та шляхи виховання гуманності в процесі навчання в університеті. Значний інтерес для нашого дослідження становлять праці І.Герасимової, В.Донія, та інших науковців, які розглядають питання гуманізації освітнього середовища. Проте проблема виховання гуманності в дослідженнях названих учених не знайшла свого відображення (дослідники, які займались певними аспектами обраної проблеми, основні напрямки їх досліджень).

Ураховуючи суспільну значимість та об’єктивну потребу виховання гуманності в соціальних працівників, актуальність даної проблеми, темою курсової роботи обрано „Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки”.

Об’єктом дослідження є процес гуманістичного виховання майбутніх соціальних працівників (широка категорія, що у загальному вигляді представляє проблему, що вивчається; приклади: процес навчання, виховання учнів, процес формування ... тощо).

Предметом дослідження є педагогічні умови виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (вужчий за об’єкт, не може бути процесом, є конкретним відображенням проблеми, що вивчається; приклади: програма …, технологія …., гра… тощо).

Мета дослідження полягає у визначенні та розробці та експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки .

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань:

1) дослідити на основі всебічного аналізу джерел, як закордонних, так і вітчизняних фахівців, рівень наукової розробки проблеми, що розглядається;

2) визначити структуру гуманності, змістову характеристику її компонентів, критеріїв та рівнів сформованості;

3) виявити та обґрунтувати педагогічні умови ефективного виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки;

4) розробити та експериментально перевірити педагогічні умови виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки.

Интернет-ресурсы:

http://эссе.рф - сборник не проиндексированных рефератов. Поиск по рубрикам и теме. Большинство текстов бесплатные. Магазин готовых работ.