">
Прикладные науки Логистика
Информация о работе

Тема: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Описание: Робоча програма технологічної практики студентів спеціальності 8.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Програма технологічної практики складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
Предмет: Прикладные науки.
Дисциплина: Логистика.
Тип: Методические рекомендации
Дата: 10.08.2012 г.
Язык: Русский
Скачиваний: 58
Поднять уникальность

Похожие работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОБОЧА ПРОГРАМА

технологічної практики студентів III курсу

спеціальності 8.07010102

“Організація перевезень і управління

на автомобільному транспорті”

(тривалість практики – 4 тижні)

2010

Робоча програма технологічної практики студентів спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» / Склала Васильєва Л.О., Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. – 14 с.

Склала: Васильєва Л.О., ст. викладач

Рецензент: О.Ф.Кузькін, к.т.н., доц.

Відповідальний за випуск:

Лебідь Г.О., ст. викладач

Програму розглянуто і погоджено

на засіданні кафедри

«Транспортні технології»

Протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………… 4 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ………………………………... 4 2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ………………………………………………… 4 3 ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ………………………… 7 4 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ………………. 8 5 КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ…………………………………………………………… 

9 6 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ……………………….. 9 7 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ………. 9 8 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ……………………………………………….. 10 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………. 11 ДОДАТОК А…………………………………………………………. 13 ДОДАТОК Б…………………………………………………………. 14 

ВСТУП

Програма технологічної практики є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Вона проводиться на передових підприємствах і в організаціях галузі (транспорту).

Програма є основним навчально-методичним документом, що визначає обсяг, зміст і порядок проведення практики. Вона складена на підставі «Положення про проведення практики студентів вищих учбових закладів», затвердженого Наказом міністерства освіти України від 8 травня 1993р. № 93.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики – поглиблення і закріплення знань, одержаних при вивченні дисциплін на 2 і 3 курсах, а також вивчення виробничої господарської діяльності підприємства, придбання навиків з організації транспортного процесу перевезення вантажів і пасажирів, технічній підготовці рухомого складу для здійснення перевезень, а також утриманню та експлуатації засобів вантажопереробки та зберігання вантажів.

К завданням практики відносяться:

організації перевезень вантажів (пасажирів);

управління перевезеннями вантажів (пасажирів);

вивчення питань взаємодії основного виробництва і транспорту;

аналіз методів організації перевезень даного підприємства і перевізного комплексу промислового району;

вивчення і аналіз застосування обчислювальної техніки в управлінні перевезеннями і обліку результатів, впровадження АСУ на транспорті.

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час практики студент вивчає порядок підготовки і виконання перевезень, керівництво, облік і контроль на всіх етапах перевезень, систему розрахунків за перевезення з клієнтурою, штрафні санкції сторін, які приймають участь у перевезеннях у відповідності з діючим законодавством і Статутами різних видів транспорту.

Студент повинен вивчити:

оперативне планування роботи, диспетчерське керівництво маневровою і вантажною роботою транспортного підрозділу, виконання графіків перевезень, графіків диспетчерського керівництва оперативною роботою транспорту;

роботу технічного відділу транспортного цеху;

порядок замовлення і придбання обладнання, рухомого складу, засобів механізації і автоматизації виробничих процесів, планування і обліку технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту рухомого складу;

порядок розробки технологічних нормативів і норм часу на окремі операції;

технічні засоби управління виробництвом застосування обчислювальної техніки і АСУ;

питання планування і управління транспортним процесом;

резерви підвищення ефективності і якості перевезень, систему морального і матеріального стимулювання, підвищення продуктивності праці виробників транспорту.

Під час практики, в залежності від того, на якому підприємстві студент знаходиться, необхідно досліджувати такі питання.

При проходженні практики на промисловому підприємстві:

характеристика підприємства або ділянки з точки зору вантажних перевезень;

вид підприємства, зв’язок вантажопотоків з виробництвом, вид зовнішнього та внутрішнього транспорту та ін.;

вид, характеристика та класифікація основних вантажів, що перероблюються на підприємстві;

характеристика пунктів відправлення та приймання вантажів;

вид та характеристика транспортних засобів для перевезення вантажів;

умови накопичення та зберігання вантажів;

технологія та організація існуючої системи зовнішніх та внутрішніх перевезень на підприємстві;

характеристика парку транспортних засобів;

характеристика технічних засобів вантажопереробки на вантажних фронтах.

При проходженні практики в пасажирському автотранспортному підприємстві:

організаційна структура підприємства в цілому;

структура та функції відділу експлуатації;

технічна база та умови проведення технічного обслуговування та ремонту рухомого складу для організації перевезень;

техніко-експлуатаційна характеристика парку рухомого складу для організації пасажирських перевезень;

характеристика маршрутної сітки підприємства;

документообіг при пасажирських перевезеннях;

розрахунок добових обсягів перевезень та планування виходу автобусів на лінію;

технологія та організація роботи автобусів на лінії.

При проходженні практики в вантажному автотранспортному підприємстві:

організаційна структура підприємства в цілому;

структура та функції відділу експлуатації;

технічна база та умови проведення технічного обслуговування та ремонту рухомого складу для організації перевезень;

техніко-експлуатаційна характеристика парку рухомого складу для організації вантажних перевезень;

характеристика пунктів відправлення та пунктів призначення вантажів;

документообіг при вантажних перевезеннях;

характеристика та визначення розмірів вантажопотоків, умови та особливості перевезень для даного автотранспортного підприємства;

розрахунок добових обсягів перевезень та планування виходу автомобілів на лінію;

технологія та організація роботи автомобілів на маршрутах.

3 ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ

Керівник практики від університету:

контролює готовність бази практики до її початку;

забезпечує проведення усіх організаційних заходів зі студентами перед їх від’їздом на бази практики (порядок проведення практики, попередній інструктаж з техніки безпеки, розробка календарного плану та індивідуальних завдань, звітність студентів за підсумками практики тощо);

забезпечує високу якість проведення практики у тісному контакті з керівником від виробництва;

контролює виконання студентами правил внутрішнього розпорядку на базі практики, веде табельний облік роботи студентів;

приймає диференційний залік з практики в складі комісії;

подає завідувачу кафедри звіт про проведення практики з зауваженнями і пропозиціями, що до поліпшення організації практики.

Керівник практики від підприємства:

зустрічає студентів в перший день практики, забезпечує інструктаж студентів з техніки безпеки і влаштовує їх на робочі місця;

приймає участь разом з керівником практики від університету в складанні календарного плану проходження практики;

забезпечує знайомство студентів з підприємством;

організує екскурсії для студентів на ділянки основного та допоміжного виробництва;

організує читання тематичних лекцій і та проведення занять через відділ технічного навчання;

допомагає студентам виконувати індивідуальне завдання;

забезпечує студентів необхідними матеріалами для підготовки звіту з технологічної практики.

4 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

Студенти університету під час проходження практики повинні:

прийняти участь в проведенні організаційних зборів на початку практики;

одержати від керівника практики індивідуальне завдання і консультацію щодо оформлення звіту практики;

своєчасно прибути на базу практики;

виконати у повному обсязі завдання, передбачені програмою практики;

суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії підприємства;

своєчасно підготувати звіт і скласти залік з виробничої практики.

5 КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Контроль має метою виявлення і усунення недоліків в організації практики, забезпечення виконання програми практики у повному обсязі і практичної допомоги студентам під час проведення практики.

Контроль з боку університету повинен здійснюватись:

- керівником практики;

- завідуючим кафедри;

- начальником відділу практики університету.

Про серйозні недоліки контролюючий повинен негайно доповідати керівництву університету та підприємства – бази виробничої практики.

6 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення практики студенти складають диференційний залік комісії, яка призначена завідуючим кафедри.

В склад комісії входять викладачі теоретичних курсів і керівник практики від підприємства.

Письмовий звіт повинен бути складений у відповідності з діючими стандартом підприємства (ЗНТУ), мати конкретний фактичний матеріал, необхідні розрахункові і графічні матеріали у відповідності з програмою практики.

Залік з практики приймається комісією тільки при наявності характеристики керівника від підприємства.

7 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1тиждень - інструктаж з техніки безпеки, оформлення перепусток, загальне ознайомлення з загальною характеристикою та діяльністю підприємства, генпланом і транспортом підприємства; 2 тиждень - вивчення роботи служби руху і організації перевезень, вантажної роботи, або організації пасажирських перевезень; планування і обліку перевезень вантажів (пасажирів); 3 тиждень - вивчення технології і організації НРТС робіт в цілому на підприємстві та по окремих вантажних фронтах; аналіз транспортно-технологічних схем переробки вантажів; засобів і режимів роботи навантажувальних механізмів, вантажних комплексів; 4 тиждень - вивчення методів планування і організації перевезень; вивчення основних техніко-економічних показників перевезень; оформлення матеріалів і підготовка звіту з технологічної практики, одержання характеристики від підприємства і захист звіту на кафедрі. 8 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт з практики повинен бути оформлений згідно стандарту підприємства (ЗНТУ) СТП 15-96 і містити такі структурні частини:

титульний лист;

завдання на практику;

реферат;

зміст;

вступ;

основну частину;

індивідуальне завдання;

висновки;

перелік посилань;

додатки (при необхідності)

Титульний лист повинен бути підписаний керівником з підприємства (з печаткою) і керівником від кафедри.

Текст звіту оформляється на аркушах паперу форматом А4. Таблиці, схеми, рисунки виконуються олівцем.

До звіту надається характеристика від виробництва.

Загальний вигляд титульного листа наведений в додатку А.

Основна частина звіту з практики на промисловому підприємстві та підприємстві вантажного автотранспорту може містити такі питання:

характеристика підприємства;

характеристика продукції, яка випускається підприємством;

характеристика транспортного обслуговування підприємства;

технічна характеристика транспортних засобів;

характеристика складського господарства підприємства.

транспортна характеристика перероблюваних вантажів;

організація збуту продукції підприємства.

організація поставок на підприємство сировини й матеріалів;

характеристика вантажопотоків сировини й готової продукції;

організація зберігання сировини та підготовка її до споживання в основному виробництві;

організація зберігання готової продукції й підготовка її до відвантаження.

порядок здійснення відвантаження й доставки готової продукції;

технологія та організація транспортно-складських робіт на вантажних фронтах підприємства та інші питання за завданням керівника практики;

техніко-економічні показники діяльності вантажного автотранспортного підприємства (підрозділу).

Основна частина звіту з практики на підприємстві пасажирського автотранспорту може містити такі питання:

характеристика підприємства, його місцезнаходження, історія виникнення;

техніко-експлуатаційна характеристика парку рухомого складу (типи, кількість, технічні характеристики);

організація утримання, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

структура управління підприємством пасажирського транспорту;

структура й функції відділу експлуатації;

організація випуску рухомого складу на лінію та контроль за його роботою;

організація документообігу на міських пасажирських перевезеннях;

характеристика маршрутної сітки підприємства;

перелік, схеми характеристика маршрутів, що обслуговує
підприємство;

техніко-експлуатаційні показники маршрутів (довжина, тривалість рейсу та оборотного рейсу, закріплений рухомий склад, розклад руху на маршрутах);

характеристика пасажиропотоків підприємства та умови перевезення пасажирів;

методика розрахунку добових обсягів перевезень пасажирів;

планування виходу пасажирського автотранспорту на маршрути;

форми організації роботи водіїв та кондукторів;

техніко-економічні показники діяльності пасажирського автотранспортного підприємства.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок. – М.: Транспорт, 1995. – 102 с.

Бабушкін Г.Ф. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Організація вантажних перевезень» для студентів спеціальності 7,100403 «Організація перевезень та управління на транспорті» – Запоріжжя: ЗНТУ,

Бабушкин Г.Ф. Технология и организация транспортно-складских работ на промышленном транспорте: Учебное пособие. – К.: ИСДО, 1993. – 192 с.

Володин Е.П. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом / Е.П.Володин, Н.Н.Градов – М.: Транспорт, 1982. – 354 с.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К.: Вища школа, 1986. – 447с.

Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. – К.: Вища школа, 1994. – 338с.

Киреев В.С. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. М.: Транспорт, 1991. – 352 с.

Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок/ Под ред. Л.А. Александрова. М.: Высшая школа, 1987. – 335 с.

Пашков А.К. Складское хозяйство и складские работы / А.К.Пашков, Ю.Н.Полярин. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 366 с.

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом України. – К.: Техніка, 1998. – 187 с.

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.

ДОДАТОК А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра «Транспортні технології»

З В І Т

про технологічну практику на _____________________

_______________________________________________

(назва підприємства)

Виконав: студент гр. _______ ______________

Керівник від підприємства: ______________

М.п.

Керівник від кафедри: ______________

200___ р.

ДОДАТОК Б

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на проходження технологічної практики

ст. гр. ___________________________________________________

на підприємстві ______________________________________________

1 Вантажі, вантажопотоки (пасажиропотоки) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Рухомий склад для організації транспортного обслуговування підприємства та організація його технічного обслуговування ________________________________________________________________________________________________________________________

3 Організація та технологія вантажопереробки вантажів на підприємстві (перевезення пасажирів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Організація охорони праці на підприємстві та забезпечення техніки безпеки під час вантажопереробки і перевезення вантажів (пасажирів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики ______________________

Интернет-ресурсы:

http://эссе.рф - сборник не проиндексированных рефератов. Поиск по рубрикам и теме. Большинство текстов бесплатные. Магазин готовых работ.