">
Экономика Экономика предприятия
Информация о работе

Тема: Проектний аналіз

Описание: Методичні рекомендації, завдання для проведення практичних занять, методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності Економіка підпримства. Навчальне видання.
Предмет: Экономика.
Дисциплина: Экономика предприятия.
Тип: Методические рекомендации
Дата: 10.08.2012 г.
Язык: Украинский
Скачиваний: 60
Поднять уникальность

Похожие работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Проектний аналіз

Методичні рекомендації, завдання для проведення практичних занять, методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності “Економіка підприємства”

ЖИТОМИР – 2010 Зміст

Вступ 3 Робоча програма дисципліни “Проектний аналіз” 5 Зміст курсу “Проектний аналіз” 7 Тематика практичних занять та питання для самостійного вивчення 10 Курсова робота 27 Тестові завдання 44 Перелік теоретичних питань для підготовки до іспиту 58 Перелік основних понять та термінів з проектного аналізу 60 Форми контролю знань студентів 61 Рекомендована література 64 Додатки 67 

Проектний аналіз. Методичні рекомендації, завдання для проведення практичних занять, методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності “Економіка підприємства” / Укл. С. І. Павлова, Л. В. Тарасович. - Житомир: ЖДТУ, 2010. – 82 с.

Рецензенти:

д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

к.е.н., доц. Бужимська К.О.

Затверджено на засіданні кафедри економіки.

Протокол №6 від 19.11.2010р.

Навчальне видання

СВІТЛАНА ІВАНІВНА ПАВЛОВА

ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА ТАРАСОВИЧ

Методичні рекомендації видано редакційно-видавничим відділом
Житомирського державного технологічного університету

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано на кафедрі економіки ЖДТУ:

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, кім. 404.

Вступ

Перехід до ринкових форм і методів господарювання пов’язаний із залученням і використанням значних матеріальних, людських та фінансових ресурсів господарюючими суб’єктами на національному та регіональному рівні. Тим часом економістам бракує навичок з ідентифікації, підготовки та реалізації рішень щодо ефективного використання наявних ресурсів. З огляду на багатоплановість, широту джерел фінансування (у т. ч. іноземного) різноманітних проектів і програм виникає нагальна потреба в опануванні світового досвіду з розробки та впровадження проектів, діагностики та оцінки їх ефективності.

Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості ресурсів.

Головна мета – дати студентам системне уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, які дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Вивчення предмету передбачає розв’язання таких завдань:

ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовуються у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;

удосконалення процесів прийняття рішень при розробці й реалізації проектів та планів розвитку підприємств.

Опанування основ проектного аналізу дозволить студентам:

практично використовувати основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються для аналізу проектів;

здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту;

вміти провести аналіз підготовки та реалізації проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;

вміти обґрунтовувати вибір проектних рішень за умов обмежених ресурсів.

Перед вивченням курсу “Проектний аналіз” студенти повинні мати певну базу знань з таких економічних дисциплін: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Гроші й кредит”, “Інвестування”, “Фінанси підприємства”, “Планування діяльності підприємства”, “Державне регулювання економіки”, “Організація виробництва”, “Економічний аналіз”.

Тільки опанувавши ці базові знання, студенти матимуть змогу:

сформувати правильне економічне мислення у прийнятті рішень щодо розвитку діяльності у сфері економіки;

виробити практичні навички щодо процедур, прийомів і методів, які використовуються міжнародними, державними та приватними організаціями при розробці та експертизі проектів;

засвоїти термінологію, головні поняття, які використовуються у світовій практиці ділового спілкування при підготовці та здійсненні проектів.

Проектний аналіз, як правило, здійснює оцінку не конкретної бізнесової ідеї, яку необхідно обґрунтувати, а формує дані для оптимізації можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів розвитку на різних рівнях підготовки та прийняття рішень. Якщо в бізнес-плануванні проект розглядається тільки з точки зору інвесторів, то в проектному аналізі – з точки зору всіх учасників проекту, тобто організації, яка здійснює проект, споживачів продукції проекту, суб’єктів, що мають певний інтерес у кінцевих результатах інвестиційних проектів. Крім того, проектний аналіз дозволяє зробити висновок щодо ефективності проекту в інтересах суспільства загалом.

Робоча програма дисципліни “Проектний аналіз” Зміст Всього

год. Аудиторні заняття, год. Самостійна робота, год.  Л П  1 2 3 4 5 Модуль 1. Сутність та інструментарій проектного аналізу. Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу

1. Предмет і мета проектного аналізу.

2. Еволюція проектного аналізу.

3. Концепція проектного аналізу.

4. Принципи проектного аналізу. 12 2 - 10 Тема 2. Концепція проекту

1. Проект. Основні ознаки проекту.

2. Економічна взаємозалежність проектів.

3. Класифікація проектів.

4. Середовище проекту.

5. Учасники проекту. 12 - 2 10 Тема 3. Життєвий цикл проекту

1. Концепція життєвого циклу проекту.

2. Передінвестиційна фаза проекту.

3. Інвестиційна та експлуатаційна фаза проекту.

4. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень. 10 - - 10 Тема 4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі

1. Визначення цінності проекту.

2. Поняття явних і неявних вигід і витрат.

3. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.

4. Визначення вигід у проектному аналізі.

5. Поняття витрат у проектному аналізі. 12 1 2 9 Тема 5. Вартість грошей у часі

Поняття майбутньої і теперішньої вартостей.

2. Номінальна та реальна процентні ставки.

3. Фактори, які впливають на вартість грошей. 12 2 2 8 Тема 6. Грошовий потік

1. Поняття грошового потоку.

2. Проектний грошовий потік та його розрахунок.

3. Особливості розрахунку проектного грошового  потоку. 12 1 - 11 Разом модуль 1 70 6 6 58 Модуль 2. Методологія прийняття проектних рішень Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень

1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

3. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

4. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. 14 2 2 4 Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

1. Управління структурою витрат за проектом.

2. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту.

3. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

4. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін. 14 2 2 6 Тема 9. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.

2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.

3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.

4. Методи зниження ризику. 14 2 - 8 Разом модуль 2 42 6 4 32 Модуль 3. Функціональні аспекти проектного аналізу Тема 10. Маркетинговий аналіз

1. Мета і завдання маркетингового аналізу.

2. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку.

3. Аналіз ринкового середовища продукції проекту.

4. Розробка концепції маркетингу. 9 - - 9 Тема 11. Технічний аналіз

1 Мета і завдання технічного аналізу.

2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.

3. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту.

4. Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування. 9 - - 9 Тема 12. Інституційний аналіз

1. Мета і завдання інституційного аналізу.

2. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект.

3. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. 9 - - 9 Тема 13. Екологічний аналіз

1. Мета і суть екологічного аналізу.

2. Зміст робіт з екологічного аналізу.

3. Типи впливу проекту на навколишнє середовище.

4. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище. 9 - - 9 Тема 14. Соціальний аналіз

1. Мета і завдання соціального аналізу.

2. Зміст робіт з соціального аналізу.

3. Соціальне середовище проекту та його оцінка.

4. Проектування соціального середовища проекту. 8 - - 8 Тема 15. Фінансовий аналіз

1. Мета і завдання фінансового аналізу.

2. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту.

3. Фінансування проекту. 12 - 1 11 Тема 16. Економічний аналіз

1. Мета і завдання економічного аналізу.

2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.

3. Оцінка впливу на економіку країни. 12 - 1 11 Разом модуль 3 68 - 2 66 Разом 180 16 16 148 2. Зміст курсу “Проектний аналіз”

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу 

Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті. Цілі, основна задача проектного аналізу. Предмет проектного аналізу. Місце у підготовці фахівців з економіки підприємства. Методи та інструментарій. Структура курсу “Проектний аналіз”.

Систематичний підхід до прийняття інвестиційних рішень. Методологія проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. Базові принципи проектного аналізу: альтернативності, обумовленості, прирісної природи, порівняння ситуацій “з проектом” та “без проекту”.

Тема 2. Концепція проекту

Поняття проекту, його відмінність від плану чи програми. Ознаки проекту. Концепція проекту в проектному аналізі. Визначення мети проекту. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту. Оточення проекту і його учасники.

Основні властивості проекту. Види проектів. Основні класифікаційні ознаки: масштаб, складність, терміни реалізації, якість. Місце та умови реалізації проектів. Види економічної взаємозалежності проектів: незалежні, взаємовиключаючі, умовні, заміщуючі, синергічні.

Учасники проекту. Їх склад. Активні та пасивні учасники проекту. Визначення ролі і відповідальності учасників під час підготовки та реалізації проекту.

Тема 3. Життєвий цикл проектуПоняття життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу, стадії та етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Зміст передінвестиційних досліджень: аналіз інвестиційних можливостей проекту, розробка, аналіз і експертиза проекту. Інвестиційна фаза проектування. Розробка попереднього інвестиційного проекту. Остаточний проект. Визначення рівня витрат на попередні та проектні дослідження. Зміст та етапи створення ТЕО проекту. Фінансовий план інвестиційного проекту. Джерела фінансування витрат. Підготовка і проведення тендерів, будівництво об’єкта. Експлуатаційна фаза: введення в експлуатацію, виробнича експлуатація. Оцінка проекту після його завершення. Післяпроектний аудит.

Тема 4. Концепція вигід і витрат у проектному аналізіВитрати і вигоди в проектному аналізі: явні та неявні. Визначення цінності проекту. Розрахунок додаткових вигід і затрат за проектом. Можливість і необхідність оцінки неявних вигід і витрат при оцінці проектів. Специфіка визначення витрат і вигід та їх кількісна оцінка у фінансовому та економічному аналізі. Прирістна природа витрат і вигід.

Концепція альтернативної вартості. Умови розгляду альтернативних витрат. Альтернативна вартість та її використання в проектному аналізі. Альтернативна вартість таких ресурсів, як земля, капітал, праця. Підходи до складання переліку альтернативних рішень.

Тема 5. Вартість грошей у часі

Причини зміни вартості грошей у часі. Фактори, які впливають на вартість грошей. Теперішня вартість грошей. Процес дисконтування. Простий і складний відсотки. Визначення розміру ставки дисконту. Чинники, які впливають на її величину. Майбутня вартість грошей. Компаундування (процес нарощування).

Підходи до визначення процентної ставки проекту. Реальна та номінальна процентна ставка. Інфляція. Номінальна та реальна величина грошових потоків у різноманітних інфляційних сценаріях: низька чи висока інфляція, відсутність чи наявність структурної інфляції. Ставка дисконту. Суть та визначення ставки дисконту з позицій інвестора та власника проекту. Методика розрахунку ставки дисконту. Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування. Вплив на величину процентної ставки доходності інвестицій, величини і темпів інфляції, ризику, пов’язаного з інвестиціями.

Тема 6. Грошовий потік

Поняття грошового потоку. Причини застосування цього поняття в інвестиційному проектуванні. Поняття припливу, відтоку та додаткового грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Роль амортизації та її вплив на зміну грошового потоку. Поняття фінансового потоку усього інвестованого капіталу. Прогнозування потоку грошових коштів. Нарощування та дисконтування грошового потоку.

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішеньХарактеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Показники засновані на облікових ставках: їх розрахунок та умови використання. Показники засновані на дисконтних ставках. Вибір критеріїв прийняття проектних рішень. Стандартні фінансові критерії: чиста приведена вартість, індекс доходності, внутрішня норма доходності, коефіцієнт вигоди-витрати, період окупності та ін.: розрахунок, економічний зміст, переваги і недоліки, їх взаємозв’язок та використання для оцінки ефективності проекту.

Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні критерії оцінки і вибору інвестиційних проектів. Підходи до їх застосування. Формування системи пріоритетів компанії, яка здійснює проектну діяльність.

Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Структура витрат виробництва (мікроекономічний підхід). Динаміка змінних і постійних витрат за проектом. Управління структурою витрат за проектом.

Основні завдання аналізу беззбитковості. Ефект виробничого важеля. Масштаб виробництва. Цілі аналізу беззбитковості та його основні аспекти. Розрахунок точки беззбитковості (порога рентабельності) проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту. Оцінка та вибір проектних рішень за допомогою критерію беззбитковості. Аналіз динамічності проекту. Запас надійності і фінансової міцності проекту.

Тема 9. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеностіПоняття ризику та невизначеності. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. Ознаки і наслідки інвестиційних ризиків. Види ризиків на різних стадіях підготовки і реалізації проекту.

Мета аналізу ризику. Якісний та кількісний види аналізу ризику. Методи аналізу й оцінки ризику інвестиційних проектів. Аналіз чутливості, метод сценаріїв: сутність, етапи їх здійснення та умови застосування. Інші методи визначення рівня ризику за проектом. Метод статистичних випробувань. Метод дерева рішень. Методи зниження ризику: розподіл ризику між учасниками, створення запасу в плані фінансування, страхування, диверсифікація, хеджування. Управління інвестиційними ризиками: етапи системи управління ризиками.

Тема 10. Маркетинговий аналіз

Маркетинговий аналіз, його мета і завдання. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Дослідження ринку продукції (послуг), яка буде вироблена (надана) за проектом: попит, ціни, тенденції розвитку, конкуренти. Концепція маркетингу.

Тема 11. Технічний аналізТехнічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка масштабу проекту, типу технологічних процесів, матеріалів, обладнання, місця розміщення об’єкта, наявності виробничих ресурсів, потрібної інфраструктури.

Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Методи реалізації, експлуатації, обслуговування витрат на проект. Попередня оцінка інвестиційних і експлуатаційних витрат на проект. Організація підготовки та здійснення проекту.

Тема 12. Інституційний аналізІнституційний аналіз, його мета і завдання. Оцінка організаційного-правового, адміністративного й політичного середовища. Визначення компетентності адміністративного персоналу та відповідності організаційної структури завданням проекту.

Тема 13. Екологічний аналізЕкологічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка реальних екологічних умов. Потенційний вплив проекту на довкілля. Зіставлення екологічної придатності альтернативних варіантів, їхні переваги. Регламентація (нормування, ліцензування) діяльності. Компенсаційні заходи. Екологічний контроль. Оцінка витратної частини альтернатив.

Тема 14. Соціальний аналізСоціальний аналіз, його мета і завдання. Складові соціального аналізу. Соціально-культурна і демографічна характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища проекту. Вплив проекту на соціальне середовище. Основні показники оцінки якісного впливу на соціальне середовище проекту.

Тема 15. Фінансовий аналізФінансовий аналіз, його мета і завдання. Фінансове обґрунтування проекту: мета, склад, основні показники. Фінансовий стан підприємства з проектом і без проекту. Оцінка витрат і вигід від проекту. Фінансування проекту. Аналіз альтернативних джерел фінансування проекту.

Тема 16. Економічний аналізЕкономічний аналіз, його мета і завдання. Відмінність економічного аналізу від фінансового. Роль альтернативної вартості в економічному аналізі. Тіньові ціни, трансфертні платежі, неявні вигоди, вторинні мультиплікативні ефекти, споживчий надлишок. Оцінка впливу на економіку країни.

3. Тематика практичних занять та питання для самостійного вивчення

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізуПлан практичного заняття

Мета та основні завдання вивчення проектного аналізу.

Основні складові проектного аналізу.

Еволюція розвитку проектного аналізу.

Базові теоретичні концепції проектного аналізу.

Основні принципи проектного аналізу.

Практичне завдання

Визначте та охарактеризуйте принципи проектного аналізу, які застосовуються на різних етапах життєвого циклу проекту:

задум, формулювання мети та задач проекту;

аналіз та експертиза проекту;

початок і реалізація проекту (будівництво);

поточне управління та узгодження проекту;

криза проекту;

завершення проекту.

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно даних таблиці.

Термін Визначення А. Проектний аналіз 1.Встановлення “цінності” проекту, що визначається різницею між його вигодами і витратами. Б. Задача проектного аналізу 2.Вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів. В. Об’єкт проектного аналізу 3.Набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту. Г. Предмет проектного аналізу 4.Методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів. Д.Інструментарій проектного аналізу 5.Інвестиційні проекти розширення, реконструкції, нового будівництва, технічного переозброєння промислових виробництв. 

Тематика проблем для дискусій

Місце і роль проектного аналізу в управлінській діяльності.

Проблеми вдосконалення методології проектного аналізу.

Місце і роль суспільних проектів в економічному розвитку країн з перехідною економікою.

Завдання для самостійної роботи

Чим відрізняється предмет дослідження проектного аналізу від інвестиційного менеджменту та бізнес-планування?

Визначте зміст проектного аналізу в практичній економіці.

Чим пояснюється наявність різноманітних тлумачень змістовної характеристики проектного аналізу?

Які основні складові проектного аналізу?

Тема 2. Концепція проектуПлан практичного заняття

Сутність та визначення проекту.

Ознаки проекту.

Мета проекту.

Внутрішнє та зовнішнє оточення проекту.

Класифікація проектів за масштабом, складністю, якістю та тривалістю.

Учасники проекту.

Практичне завдання

Проведіть класифікацію за різними ознаками таких проектів:

створення фабрики корпусних меблів в Україні спільно з партнером із Західної Європи;

розробка газового родовища та експорту газу;

будівництво нафтотерміналу;

перехід на дворівневу систему навчання у вищих освітніх закладах України;

приватизація середніх і малих підприємств в Україні;

виробництво нового виду морозива.

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно даних таблиці.

Термін Визначення А. Проект 1.Бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту. Б. Мета проекту 2.Проекти, отримання вигід від яких обумовлено прийняттям іншого проекту. В. Учасники проекту 3.Проекти, що збільшують рентабельність один одного, причому зріст прибутковості одного проекту може базуватися як на зниженні витрат, так і на збільшенні вигід. Г. Взаємовиключаючі проекти 4.Реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та ступеня залучення до проекту. Д. Умовні проекти 5.Одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпечення протягом заданого періоду часу. Е. Синергічні проекти 6.Проекти, реалізація яких недоцільна при прийнятті рішення про здійснення іншого проекту, оскільки прибутковість першого знижується до нульового рівня. 

Тематика проблем для дискусій

Проблеми ідентифікації середовища проекту та їх вплив на ефективність прийняття інвестиційних рішень.

Необхідність та доцільність визначення економічно залежних проектів в управлінській діяльності.

Завдання для самостійної роботи

Чим відрізняється звичайний проект від інвестиційного? Які ще види проектів ви знаєте?

Визначте різницю між проектом, планом та програмою. Чому, на ваш погляд, існує таке різноманіття у тлумаченні поняття “проект”?

Що таке управління проектом?

Які ви знаєте етапи управління проектом та на яких з них застосовуються методи проектного аналізу?

Опишіть активних та пасивних учасників проекту.

Тема 3. Життєвий цикл проектуПлан практичного заняття

Концепція життєвого циклу проекту.

Основні фази та стадії проектного циклу.

Передінвестиційні дослідження.

Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту.

Практичні завдання

1. Розподіліть запропоновані види діяльності по фазах та стадіях проекту в послідовності його здійснення. Види діяльності:

Здійснення контролю за виконанням проекту

Визначення альтернативних способів досягнення мети проекту та їх оцінка

Обговорення умов кредитування

Інформація про національний план розвитку, державну політику пріоритетів у різних секторах економіки

Звіт про завершення проекту

Укладання контрактів та будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи

Визначення існуючого рівня виробництва, імпорту проектованої продукції та попиту

Оголошення про проведення торгів

Оцінка екологічної припустимості

Введення обєкта в експлуатацію

Уточнення часових меж проекту

Календарне планування будівельних робіт

Оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції

Виробництво товару та його реалізація

Відбір можливих для використання технологій

Оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічного, фінансового та організаційного поглядів

Діагностика обєкта, що інвестується

Визначення конкретних завдань проекту

Отримання дозволу на купівлю чи оренду землі

Оцінка доцільності проекту

Визначення масштабів проекту

Підготовка будівельної документації

Набір і навчання персоналу

Розподіл першого випуску продукції

25.Оцінка потенційних можливостей регіону та його інвестиційного клімату.

2. Визначте мету, часові межі, основні інвестиційні і поточні витрати та інші ознаки проекту побудови готельного комплексу у великому місті. Визначте базові роботи, які необхідно виконати у передінвестиційній, інвестиційній та експлуатаційних фазах.

Тематика проблем для дискусій

Сучасні підходи до поділу життєвого циклу проекту на фази, стадії та етапи.

Проблеми проведення експертизи проектів в Україні.

Тендери: практика використання при реалізації проектів.

Проблеми визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень при підготовці проектів в Україні.

Завдання для самостійної роботи

Яка, на вашу думку, головна мета визначення життєвого циклу проекту?

Чи існують особливості життєвого циклу загальнонаціональних, регіональних і локальних проектів?

Обґрунтуйте необхідність проведення передінвестиційних робіт за ітераційним методом.

Які види і типи аналізу використовуються на різних фазах, стадіях та етапах інвестиційного проекту?

Як визначається вартість передінвестиційних досліджень та їх фінансування, від яких чинників вони залежать?

Тема 4. Концепція вигід і витрат у проектному аналізіПлан практичного заняття

Поняття вигід і витрат у проектному аналізі.

Неявні вигоди та витрати.

Проблеми визначення кількісної та якісної характеристик неявних витрат і вигод.

Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.

Практичні завдання

Виявіть можливі явні та неявні вигоди та витрати проекту створення мережі ресторанів швидкого обслуговування. Визначте якісний склад явних та неявних вигод і витрат за проектом, методичні підходи до їх кількісної оцінки.

Підприємство має обладнання, яке не використовує у виробничому процесі. Балансова вартість даного обладнання 5000 грн. Інше підприємство пропонує придбати зазначене обладнання за 10 тис. грн., які будуть виплачені після того як обладнання буде демонтовано (вартість 500 грн.), підготовлено до транспортування (200 грн.) і перевезено на залізничну станцію та завантажено у вагон (300 грн.). Який розмір доходу від даної операції? Припустимо далі, що підприємство розглядає можливість використати дане обладнання в новій виробничій лінії. Які витрати слід включити до аналізу вигід і витрат в умовах оцінки інвестиційного проекту використання обладнання для виробництва нового продукту самим підприємством: а) якщо обладнання залишається на тому ж місці? б) обладнання доведеться переставити на нове місце? Додаткові витрати на переміщення обладнання по території підприємства (50 грн.), монтаж обладнання і перевірка роботи (750 грн.)?

Торговельна фірма має намір придбати товар за 400 тис. грн., транспортувати його до місця реалізації (вартість транспортування – 32 тис. грн.) і протягом двох місяців реалізувати за 580 тис. грн. Розрахуйте чистий дохід, ефективність і дохідність даної господарської операції.

Ви маєте 10 тис. грн., і бажаєте ефективно використати їх протягом року. Їх можна використати:

на купівлю складського приміщення площею 80 кв. м. і здачу його в оренду за 500 грн. в місяць;

на оптову закупку цукру по 2,9 тис. грн. за тонну і його продажу по 3,6 грн. за кг, прогнозований термін даної операції один рік;

на відкриття торговельної точки у місті з рентабельністю 21 %;

як депозит на рахунок у комерційному банку (14 % річних).

Ви обрали найменш ризикований варіант - купили складське приміщення. Яка альтернативна вартість проекту?

Тематика проблем для дискусій

Проблеми оцінки вартості землі при прийнятті проектних рішень.

Методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигод і витрат.

Проблеми оцінки негативного екологічного впливу при реалізації проектів.

Особливості кількісної оцінки неявних вигід і витрат при оцінці крупномасштабних проектів в Україні.

Завдання для самостійної роботи

У чому полягає специфіка визначення цінності проекту?

В чому полягають відмінності між ситуаціями “з проектом” і “без проекту”?

Причини використання концепції альтернативної вартості у проектному аналізі. В деяких літературних джерелах альтернативну вартість називають ціною шансу. Дайте свій коментар цього тлумачення.

Особливості визначення й використання альтернативної вартості у проектному аналізі.

Зміст методичних підходів визначення альтернативної вартості таких ресурсів, як земля, праця, капітал.

Тема 5. Вартість грошей у часіПлан практичного заняття

Причини зміни вартості грошей у часі.

Сутність процесу дисконтування.

Номінальна та реальна процентні ставки.

Поняття майбутньої та теперішньої вартості.

Практичні завдання

Якою буде майбутня вартість капіталу, що дорівнює 50 тис. грн., якщо його вкладено на 5 років під 10% річних, які нараховуються один раз на: а) рік; б) півріччя; в) квартал; г) місяць; д) день (360 днів)?

Банк пропонує процентну ставку 10% річних, які нараховуються безперервно, якщо через 3 роки ви плануєте мати на своєму рахунку 2000 грн., то скільки ви повинні розмістити на ньому сьогодні?

Підприємство має на рахунку у банку 1,2 млн грн. Банк нараховує 12,5% річних. Існує пропозиція ввійти всім капіталом до спільного підприємства, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років. Чи варто приймати таку пропозицію?

Ви виграли 1 млн. грн. в лотерею. Згідно умов розіграшу ці гроші будуть надходити протягом 20 років по 50 тис. грн. щорічно. Якщо процентна ставка дорівнює 8% річних, то якою є поточна вартість вашого виграшу?

Фірмі необхідно нагромадити 2 млн. грн. для придбання через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом нагромадження є придбання серій безризикових державних цінних паперів, що генерують річний дохід за ставкою 8% річних з нарахуванням процентів кожні півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?

Ви маєте вибір – вкласти гроші до банку А, який пропонує 18% річних, що нараховуються один раз на рік, або до банку Б - він пропонує 17%, які нараховуються щомісяця. Який банк, ґрунтуючись лише на ефективній процентній ставці, ви б обрали?

Знайдіть поточну вартість суми, що дорівнює 11593,11 грн., яку було накопичено за 9 років по процентній ставці 12% річних, які нараховуються щоквартально?

Позичальнику потрібні 30000 грн. для подальшого інвестування. Банк надає позичку на 20 років під 8% річних з рівними щорічними платежами в кінці року. Знайдіть суму, яку повинен сплачувати позичальник у кінці року для покриття відсотків та тіла кредиту. Якщо за даних умов виплати здійснюються щомісяця, яким буде розмір виплат?

Фірма-розробник вугільних родовищ аналізує два взаємовиключні інвестиційні проекти - купівлю родовища А або Б. Вугільне родовище А потребує початкових інвестицій 1 млн. грн., очікувані значення грошових потоків від його розробки – 200 тис. грн. щорічно з 5-го по 15-й рік і 400 тис. грн. щорічно з 16-го по 25-й рік. Початкові інвестиції в родовище Б – 1,2 млн. грн., очікувані грошові потоки - 150 тис. грн. протягом 25 років. Вартість капіталу –10 %. За допомогою порівняння вигід та витрат визначте який інвестиційний проект має бути реалізований?

Зробіть порівняльний аналіз графіків виплат кредиту розміром 15000 грн. за 5 років під 16% річних двома способами: виплати річними ануїтетними платежами та виплати тіла кредиту рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок суми.

Тематика проблем для дискусій

Вплив величини процентних ставок на капітал, на рівень інвестиційної активності.

Оцінка інвестиційної привабливості країни, галузі, підприємства.

Оцінка чинника часу в разі визначення ефективності інвестицій в умовах інфляції.

Методи визначення дисконтної ставки.

Завдання для самостійної роботи

Чи ідентичні поняття “ставка дисконту”, “ставка банківського проценту”, “бар’єрна ставка” фірми?

Які є методи обчислення ставки дисконту ?

Чи зміниться теперішня вартість, якщо складний процент нараховується частіше ніж один раз на рік?

Чи існує взаємозалежність між поняттями реальної ціни та майбутньої вартості?

Чинники, що впливають на величину дисконтної ставки.

Вплив значення ставки дисконту на цінність проекту.

Поняття ануїтету та його види.

Тема 6. Грошовий потікПлан практичного заняття

Грошовий потік як критерій прийняття проектних рішень.

Методика розрахунку загального грошового потоку фірми.

Особливості розрахунку проектного грошового потоку.

Прогнозування потоку грошових коштів.

Практичні завдання

Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40, чистий доход - 400, вартість обладнання - 180, програмні засоби - 30, оплата праці - 80, матеріали - 50, операційні витрати - 70, відрахування на соціальні заходи - 40, амортизація обладнання - 9, амортизація програмних засобів – 1 тис. грн., повернена короткострокова позика – 40 тис. грн., проценти за короткостроковою позикою – 10 %, податок на прибуток за діючою ставкою. Визначте грошовий потік з активів, операційний та загальний грошовий потік.

Розглядається проект створення невеликого підприємства для виробництва певного товару. Для реалізації проекту необхідно придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. Термін його експлуатації три роки. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт вироблятиметься в обсязі: перший рік – 190 тис. од.; другий рік – 360 тис. од; третій рік – 500 тис. од. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. Податок на прибуток за діючою ставкою. Обчисліть чистий грошовий потік за проектом.

Обчислити показники чистого грошового потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку за такими даними. Підприємство для реалізації проекту протягом року здійснило наступні витрати. Загальна сума витрат - 1 млн. грн., з них 50 тис. грн. вже використано на розробку проекту. Вклад до статутного фонду: основними фондами - 250 тис., грошовими коштами від продажу акцій - 500 тис., довгостроковими облігаціями - 200 тис. грн. Залучено довгостроковий кредит банку на 300 тис. грн., на який придбано обладнання. Поточні витрати проекту без амортизації - 400 тис. грн., амортизація - 5% від вартості обладнання в рік. Надійшло коштів від продажу товарів на 550 тис. грн. Сплачено проценти за кредит у розмірі 16%. Виплачено дивіденди від продажу акцій у розмірі 7 %.

Тематика проблем для дискусій

Складові грошового потоку з активів.

Порядок розрахунку операційного грошового потоку. Відмінність бухгалтерського та проектного підходів.

Капітальні витрати та приріст чистого робочого капіталу – складові операційного грошового потоку.

Завдання для самостійної роботи

Причина використання як критерію оцінки інвестиційного проекту замість показника “чистий дохід” показника “грошовий потік”.

Роль амортизації при обґрунтуванні доцільності реалізації проекту.

Перерахуйте можливі додаткові вигоди (припливи) та витрати (відтоки) від реалізації інвестиційного проекту.

Які є особливості розрахунку додаткового грошового потоку?

Визначте методичні принципи розрахунку проектного грошового потоку.

Визначте алгоритм прогнозування потоку грошових коштів при аналізі проектів.

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішеньПлан практичного заняття

Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

Практичні завдання

1. Розрахуйте чисту теперішню вартість проектів А і Б, маючи на увазі, що ставка дисконтування становить 0%, 10% та 20%.

Грошові потоки за проектами Показник Проект А Проект Б Початкові витрати 1200 1200 1-й рік 1000 100 2-й рік 500 600 3-й рік 100 1100 Який з проектів є кращим за кожної ставки дисконтування? Чому вони не дають однакових результатів?

2. Проект, що потребує інвестицій у розмірі 160 тис. грн., передбачає отримання річного доходу в розмірі 30 тис. грн. протягом 15 років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування 15%.

3. Компанія ІНВЕСТ ЛТД розглядає питання про те, чи варто вкладати кошти у верстат, вартість якого 20 тис. грн. Очікуваний прибуток (без урахування амортизації) 10 тис. грн. у рік протягом трьох років. Через три роки верстат можна продати за 1 тис. грн. Усі значення дані в поточних цінах. Вартість капіталу дорівнює 10%. У найближчі три роки очікується щорічна інфляція в розмірі 10%. Визначте NPV проекту: а) використовуючи реальну ставку доходу; б) використовуючи грошову ставку доходу. Порівняйте отримані результати (податки не враховуйте).

4. Фірма має намір придбати обладнання вартістю 20 тис. грн. Розраховано, що річна економія від установлення цього обладнання становитиме 5 тис. грн., тривалість експлуатації 5 років, а залишкова вартість – 1000 грн. Зважаючи на те, що показник норми дохідності має становити 10%, визначте проектний грошовий потік. Податок на прибуток враховувати за діючою ставкою. Оцініть ефективність даної пропозиції?

5. Відомі грошові потоки по двох інвестиційних проектах: Рік Проект А (тис. грн.) Проект Б (тис. грн.) 0 - 2100 - 2100 1 850 1050 2 950 950 3 1050 850 Проекти фінансуватимуться за рахунок власного капіталу, рентабельність якого становить 15%. Інвестиційні проекти є взаємовиключаючими. Розрахувати дисконтований період окупності, чисту теперішню вартість, внутрішню норму доходності по двох проектах; проаналізувати, який з двох проектів привабливіший за визначеними показниками; побудувати фінансовий профіль для проекту Б та показати строк його окупності.

6. Керівництво компанії “Автосервіс” має намір прийняти рішення щодо придбання автоматичної мийки для машин. Витрати на придбання, встановлювання та пусконалагоджувальні роботи становлять близько 140 тис. грн. Очікувана тривалість експлуатації автомийки – 7 років. Очікувані річні грошові потоки наведені в таблиці, (грн.): Рік 1 2 3 4 5 6 7 Операційний грошовий потік 30000 50000 60000 60000 30000 20000 20000 Амортизація 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Балансовий прибуток 10000 30000 40000 40000 10000 - - 

1) Наведіть найпоширеніші методи оцінювання інвестиційних пропозицій.

2) Яких помилок (на прикладі цієї задачі) можуть припуститися аналітики-початківці?

3) Чи варто фірмі купляти нове обладнання, якщо ставка дисконту дорівнює 24%?

1 2 3 4 5